Vrácení zboží

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

§ 1829 odst. 1 Občanského zákoníku umožňuje spotřebiteli od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy (v případě, že se jedná o smlouvu kupní pak ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží). Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího bez udání důvodu je nutné sdělit prodávajícímu nejpozději v poslední den, ve kterém tak lze učinit. Spotřebitel tak může učinit telefonicky, písemně, prostřednictvím elektronické pošty či osobně.

Náklady na dopravu spojené s vrácením zboží hradí v případě odstoupení od smlouvy kupující, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Pro odstoupení od smlouvy doporučujeme využít Formulář pro Odstoupení od smlouvyV případě, že tento formulář nevyužijete, doporučujeme sepsat žádost s uvedením čísla objednávky, popř. čísla daňového dokladu, uvedením kdy, kde a jaké zboží jste zakoupili, v jaké hodnotě, uvedení čísla účtu pro možnost vrácení peněz a dále to, že využíváte svého zákonného práva a odstupujete od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů.

Vrácenou zásilku je třeba řádně zabalit do KARTONOVÉ krabice, aby nedošlo k poškození zboží během přepravy. Doporučujeme zaslat jako pojištěný balík. Neakceptujeme zboží zabalené pouze do balícího papíru, fresh fólie, nebo zboží vložené do rychlouzavíratelných pytlů a sáčků. Tyto způsoby zabalení jsou naprosto NEVHODNÉ pro zaslání LEGO stavebnic a ostatních hraček. Při dodání jsou vždy poškozeny. Zboží zaslané kupujícím (z titulu odstoupení od smlouvy) formou dobírky nebude prodávajícím převzato. Zboží musí být kompletní, nepoškozenébez známek užívání nebo opotřebování v původním nepoškozeném obalu. Pokud kupující vrací produkt, ke kterému byl v akci připojen dárek zdarma, je povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek. Po obdržení vráceného zboží a kontrole jeho stavu Vám v případě splnění výše uvedených podmínek zašleme odpovídající částku zpět převodním příkazem nejpozději do 14 dnů od okamžiku odstoupení od smlouvy.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, něž mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. 

S odkazem na příslušná ustanovení Občanského zákoníku kupující - fyzická osoba - nepodnikatel - nemůže odstoupit od kupní smlouvy

  • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
  • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
  • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
  • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
  • na dodávku novin, periodik a časopisů,
  • softwarové licence zasílané elektronickou poštou (e-mailem)

 

Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně a bez náhrady odstoupit od návrhu kupní smlouvy u kupujícího, který si jako formu úhrady zvolil bankovní převod a neuhradil kupní cenu v termínu 7 dní od uskutečnění objednávky a u kupujícího, který opakovaně nepřebírá objednané zásilky a tím způsobuje prodávajícímu škodu.

V případě, že nejste konečný spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ nebo DIČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí. V tomto případě nelze uplatnit právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů.

Upozorňujeme zákazníky, že pokud bude zásilka odeslána na adresu sídla společnosti, nebude vyzvednuta a následně vrácena odesílateli. Zásilky zasílejte pouze na adresu provozovny Beroun, Pražská 212/38 !!!