Reklamační řád

REKLAMACE ZBOŽÍ

Potřebujete zakoupené zboží reklamovat? Přečtěte si prosím pozorně tento článek, nebo nás kontaktujte.

  • Záruku na prodávané zboží poskytuje prodávající dle obecně závazných právních předpisů. Není-li na webových stránkách www.hrackyjvj.cz uvedeno u daného produktu jinak, je záruční doba na produkty všech značek 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
  • Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodbornou montáží či jiným neodborným uvedením do provozu, neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů. Prodávající si vyhrazuje právo neuznat reklamaci v případě, že výrobce či jím pověřený odborný servis prokáže, že kupující neoprávněně do výrobku zasáhl, či že došlo k mechanickému poškození zboží neopatrným zacházením.
  • Místem uplatnění reklamace je prodejní místo prodávajícího – JVJ HLOBIL s.r.o., Pražská 212/38, 26601 Beroun. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží je nutno sepsat zápis o reklamaci, doporučujeme využít Formulář pro uplatnění reklamace
  • Při uplatnění reklamace je vždy nutné prokázat uzavření kupní smlouvy a to nejlépe předložením (zasláním) dokladu o nákupu – faktury nebo objednávky a podrobně popsat vadu výrobku. Pokud se vada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje. Reklamované zboží musí být kompletní, to znamená včetně všech manuálů, jiného případného příslušenství a podobně, pokud možno i zabaleno v původním obalu (není podmínkou). V případě nepředložení dokladu o uzavření kupní smlouvy (faktury) či pochybnostech prodávajícího o tom, že s údaji v něm bylo manipulováno, může prodávající reklamaci odmítnout.
  • Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu v zákonné lhůtě nejpozději do 30-ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
  • Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží,  podkladů prokazujících koupi výrobku apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.
  • Při zasílání reklamovaného zboží je potřeba jej zaslat prodávajícímu tak, aby bylo zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícímu nárokům přepravy. Doporučujeme zboží zaslat formou pojištěného balíku.
  • Dopravu na místo uplatnění reklamace hradí zákazník. V případě oprávněné reklamace, náklady na dopravu zboží uhradí prodávající. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
  • Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruční doba se prodlužuje o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl Kupující povinen věc převzít.

O výsledcích a vyřízení reklamace a popř. odeslání zboží prodávající upozorní kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem.

V případě jakýchkoliv nejasností nás, prosím, nejprve kontaktujte a my se budeme snažit vyřešit celou situaci k Vaší spokojenosti!